Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Pre mor museli zlikvidovať takmer 500 včelstiev

Výskyt MVP-jún2019. Zdroj Štátna veterinárna a potravinová správa

Azda žiadneho včelieho ochorenia sa nebojí včelár viac ako moru včelieho plodu. Ak sa u neho totiž vyskytne, nespôsobí škody len na jeho včelnici, ale ovplyvní aj včelársky rok u susedov v širšom okolí. Často tak naruší či zničí vzťahy medzi včelármi. Identifikácia nákazy je tiež často krát spojená s likvidáciou včelstiev, celých úľov a náčinia. V roku 2019 nariadili veterinári zlikvidovať, teda vysíriť a spáliť, takmer 500 včelstiev nakazených morom včelieho plodu. Aj to nám v rozhovore prezradila MVDr. Erika Papierniková zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

 

Prečítajte si časť nášho rozhovoru, celý bude uverejnený v nultom čísle časopisu Dymák, ktoré vydáme začiatkom decembra 2019.

 

O: Ak by sme brali do úvahy len nové výskyty moru včelieho plodu v roku 2019, kde ich pribudlo najviac?

Na mape uverejnenej na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy sú zverejnené všetky aktuálne ohniská, v ktorých sú nariadené veterinárne opatrenia. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa má podľa národného programu eradikácie moru včelieho plodu  dve možnosti riešenia ohniska a od toho závisí aj dĺžka doby kedy  môže vyhlásiť chorobu za zdolanú. Ak sú v ohnisku zlikvidované všetky včelstvá a spáliteľný materiál, v ochrannom pásme sú vykonané klinické prehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná záverečná dezinfekcia príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vyhlási chorobu za zdolanú po uplynutí pozorovacej doby 3 mesiacov.  Ak sú v ohnisku zlikvidované klinicky pozitívne včelstvá, v ktorých bol bakteriologicky potvrdený pôvodca MVP a je zlikvidovaný spáliteľný materiál a ostatné klinicky negatívne včelstvá boli ozdravené, v ohnisku  ochrannom pásme boli vykonané opakované klinické prehliadky s negatívnym výsledkom a v ohnisku bola vykonaná záverečná dezinfekcia príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vyhlási chorobu za zdolanú po uplynutí pozorovacej doby 1 roka. V roku 2019 vzniklo 72 nových ohnísk, z ktorých bolo zrušených 11 ohnísk. K 1. 10. 2019 je v Slovenskej republike 66 ohnísk. Najviac ohnísk vzniklo v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.Tento údaj nie je pri vyhodnocovaní národného programu eradikácie moru včelieho moru dôležitý, nakoľko ho ovplyvňuje veľa faktorov napr. veľkosť kraja resp. okresu, množstvo včelárov na danom území, počet včelstiev, kočovanie, klimatické podmienky, ľudský faktor a pod.

 

O: Je tento prírastok porovnateľný s rastom ohnísk v minulých rokoch? Alebo sa dá povedať, že sa situácia zhoršuje – je ich z roka na rok viac a viac – či naopak zlepšuje a ohnísk ubúda?

Porovnanie výskytu aktívnych ohnísk MVP v priebehu realizácie Národného programu monitoringu moru včelieho plodu na roky 2008 – 2009 a v priebehu realizácie Národného eradikačného programu moru včelieho plodu v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017,  2018 a 2019.

 

Počet ohnísk 31.12.

2008

31.12.2009 31.12.

2010

31.12.

2011

31.12.

2012

31.12.

2013

31.12. 2014 31.12.  2015 20.12.2016 1.12. 2017 17.12. 2018 1.10. 2019
163 77 67 99 89 67 75 56 58 61 89 66

 

O: Minulý rok v lete a v tento rok na jar postihol MVP včelárov v okrese Piešťany. Podarilo sa zistiť čo spôsobilo, že si imunitný systém jednotlivých včelstiev nedokázal poradiť so spórami baktérií Paenibacillus larvae?

 

Nákaza sa šíri hlavne infikovanou potravou, zalietnutými včelami a rojmi, rabovkou, infikovanými plástami, úľmi a včelárskym príslušenstvom, môžu ju rozširovať aj rôzne druhy parazitov a iní škodcovia, negatívnu úlohu pri prenose nákazy má aj človek napr. nedodržiavanie zoohygienických štandardov, prikrmovanie kontaminovaným medom, opätovné používanie kontaminovaných úľov alebo plástov, nedostatočná výživa, výskyt klieštika resp. iných chorôb a pod.. Pre včely sú infekčné len spóry. Larvy mladšie ako 53 hodín sa nakazia prehltnutím spór v prijímanej potrave, staršie larvy nie sú vnímavé.  V tráviacom trakte larvy spóry vyklíčia na vegetatívnu formu a pomnožia sa. Nákaza má chronický priebeh. Prvé klinické príznaky sa vo včelstvách môžu prejaviť za niekoľko mesiacov až 1 rok po infekcii. Medzi včelstvami existujú rozdiely v citlivosti voči vzniku nákazy v závislosti od faktorov vonkajšieho prostredia a genetickej dispozície, veľkú úlohu zohráva aj čistiaci pud včiel a vysoké požiadavky na prácu včelára.

 

8, Máte k dispozícii štatistiku, koľko škôd MVP spôsobil v tomto roku? Koľko včelstiev muselo byt zlikvidovaných a úľov spálených v roku 2019 (ku koncu októbra)?

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nie je kompetentná vyjadriť sa k finančnej výške vzniknutých škôd. Kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení rieši Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky formou výziev v súlade s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. V dôsledku nariadení veterinárnych opatrení bolo v roku 2019 zlikvidovaných spolu s úľmi 497 včelstiev (včely boli vysírené a následne spálené), 268 prázdnych úľov a iný spáliteľný materiál.

 

Autor: mp

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.