Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Väčšia ochrana včiel

Európsky parlament v stredu 23.10. 2019 vetoval návrh opatrení na ochranu včiel a odkázal Komisii, aby ho prepracovala. Podľa poslancov je totiž text po intervencii členských štátov bezzubý.
Návrh opatrení z dielne Európskej komisie mal zapracovaním usmernení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2013 do legislatívy EÚ obmedziť využívanie pesticídov, ktoré sú pre včely škodlivé. Usmernenia EFSA popisujú, ako je potrebné testovať pesticídy, aby bolo možné adekvátne posúdiť ich akútne a chronické účinky na včely. Pesticídy by mali ostať na trhu len v prípade, že testom prejdú.

Väčšina členských štátov EÚ sa však voči návrhu ohradila a prinútila Komisiu, aby v ňom ponechala iba ustanovenia, ktoré chránia včely pred akútnymi účinkami pesticídov. Podľa poslancov je neprijateľné, aby členské štáty odmietali plnú implementáciu usmernení EFSA.

Výsledný návrh EK tak obsahuje iba zmeny týkajúce sa akútnej toxicity pre včely medonosné, vôbec sa však nezmieňuje o chronickej toxicite pre včely medonosné, ani o toxicite pre čmeliaky a samotárske včely, uvádza sa v parlamentnom uznesení. Predložená úprava navyše nezodpovedá najnovšiemu vývoju vedeckých a technických poznatkov a nezvýši súčasnú úroveň ochrany včiel, dodáva schválený text.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby neustupovala a plne využila svoje kompetencie, nakoľko šestnásť členských štátov, ktoré sa bránia prijatiu prísnejších pravidiel ochrany včiel, nepredstavuje kvalifikovanú väčšinu potrebnú na ich zablokovanie. Parlament zároveň Komisiu požiadal, aby predložila nový návrh založený na najnovších vedeckých a technických poznatkoch.

Vyhlásenie predsedu Výboru EP pre životné prostredie

„Odmietnutím prinízkych kritérií, ktoré hodnotia nebezpečnosť pesticídov pre včely, sme chceli položiť jednoduchú otázku: myslíme to s ochranou životného prostredia vážne? Myslíme to vážne s ochranou živých organizmov? Myslíme to vážne s ekologickým dohovorom?‟ opýtal sa predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Pascal Canfin (RE, FR).

„Výsledok je veľmi jasný: vďaka našej mobilizácii veľká väčšina Európskeho parlamentu odmietla oslabené predpisy v oblasti ochrany včiel. Komisiu vyzývame, aby prepracovala ich znenie a predložila nám legislatívu, ktorá eliminuje najnebezpečnejšie pesticídy pre opeľovačov,‟ dodal.

Ďalší postup

Parlament schválením uznesenia absolútnou väčšinou všetkých poslancov, pomerom hlasov 533 (za): 67 (proti): 100 (zdržalo sa hlasovania), zablokoval návrh Európskej komisie. Exekutíva EÚ by teraz mala predložiť nové znenie predpisu.

Súvislosti

V EÚ dochádza podľa údajov samotnej Európskej komisie k dramatickému poklesu výskytu a rozmanitosti všetkých európskych druhov voľne žijúceho opeľujúceho hmyzu vrátane voľne žijúcich včiel, pestríc, motýľov a môr. Mnohé druhy opeľovačov vyhynuli alebo im vyhynutie hrozí.

 

V samotnej EÚ je od opeľovania aspoň čiastočne závislých 84% druhov plodín a 78% druhov voľne rastúcich kvetov. S hmyzími opeľovačmi je priamo spojená ročná poľnohospodárska produkcia EÚ v hodnote 15 miliárd eur.

Zdroj: Tlačová správa EP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.