Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Text memoranda na podporu medu a cukru

M E M O R A N D U M

o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Slovenským zväzom včelárov, Zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenským cukrovarníckym spolkom pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor.

„Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru“

PREAMBULA

Včelárstvo a produkcia medu, ako aj takmer dvestoročná nepretržitá produkcia cukru z domácej suroviny na Slovensku, tvoria kultúrne a historické dedičstvo našich predkov a z toho dôvodu je potrebné a prínosné zachovať ho nasledujúcim generáciám v záujme trvale udržateľného rozvoja vidieka.
Signatári memoranda deklarujú, že spoločne budú podporovať stratégiu agroenvironmentálnej politiky so širokou diverzifikáciou rastlín a živočíchov, kde si svoje významné miesto aj naďalej zachovajú chovatelia včiel a pestovatelia cukrovej repy.

Čl. I – Spoločné aktivity
V záujme naplnenia týchto cieľov sa Slovenský zväz včelárov, Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenský cukrovarnícky spolok ako reprezentatívne samosprávne organizácie, ktoré sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, dohodli pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, na nasledovných bodoch:

a) ZELENÝ PLÁN – minimalizácia rizík pre opeľovače: signatári memoranda si budú navzájom vymieňať informácie o katastrálnych územiach, v ktorých sa pestuje cukrová repa a o prítomnosti chovov včiel v ich okolí. Na základe týchto informácií budú môcť pestovatelia cukrovej repy a včelári vzájomne koordinovať svoju činnosť tak, aby eliminovali možné riziká pre včely a opeľovače na minimálnu možnú mieru.

b) OCHRANA DOMÁCEHO TRHU: signatári memoranda budú spoločne presadzovať aktivity na silnejšiu ochranu domáceho trhu. Zároveň budú vytvárať silnejšie národné povedomie smerom k vzdelávaniu a osvete spotrebiteľov, aby sa zvyšovala spotreba slovenských potravín – slovenského medu a cukru.

c) VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA: signatári memoranda sa budú navzájom podporovať a ochraňovať svoje záujmy a aktivity v rámci samosprávy, pri komunikácii s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so zástupcami inštitúcií EÚ, partnermi v rámci krajín V4, pri rokovaniach medzinárodnej organizácie COPA-COGECA ako aj v rámci komunikácie s médiami.

d) KOREKTNÁ SPOLUPRÁCA: signatári memoranda sa dohodli na spoločnej komunikácii prípadných rozdielnych stanovísk vždy prednostne v rámci spoločných stretnutí na pôde Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory s cieľom nepoškodiť záujmy žiadnej zo zúčastnených strán.

Čl. II
Presadzovanie spoločných cieľov

1. Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s riešením stabilizácie sektora chovu včiel a výroby 100% slovenského medu, stabilizácie sektora pestovania cukrovej repy a stabilizácie sektora produkcie slovenského cukru s predstaviteľmi zákonodarnej a výkonnej moci, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR a ďalších odborných inštitúcií a samospráv.

2. S cieľom objektivizácie informácií o dopadoch smerníc a nariadení EÚ ako aj legislatívnych predpisov Slovenskej republiky na predmet tohto memoranda sa signatári zaväzujú aktivizovať účasť svojich členov na verejných konzultáciách vyhlásených na webových sídlach európskych inštitúcií, ako súčasti kontroly vhodnosti a dopadov právnych predpisov EÚ a SR na vertikálu med – repa – cukor.
3. Slovenský zväz včelárov, Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska a Slovenský cukrovarnícky spolok ako reprezentatívne samosprávne organizácie, ktoré sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, apelujú na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR, ako aj ostatných príslušných orgánov štátnej správy, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa – slovenský cukor venovali minimálne takú pozornosť, ako tomu bolo doteraz a aby odborne konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky.

V Bratislave, 7. novembra 2019

………………………. ……………………… ………………………… ……………………….
Emil Macho Milan Rusnák Róbert Kovács Adrián Šedivý
Predseda SPPK Predseda SZV Predseda ZPCR Predseda DR SCS
Slovenský zväz včelárov je dobrovoľným, samostatným a nepolitickým združením občanov a právnických osôb, ktorí chovajú včely, majú záujem o včelárstvo, jeho rozvoj a zveľaďovanie.

Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením a háji záujmy slovenských pestovateľov cukrovej repy. Na Ministerstve vnútra SR bol oficiálne zaregistrovaný k 14.3.1991.

Slovenskýcukrovarnícky spolok je nepolitické, nezávislé, dobrovoľné, záujmové združenie právnických osôb zaoberajúcich sa spracovaním cukrovej repy a produkciou cukru, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike. Spolok pôsobí na celom území Slovenskej republiky a snaží sa presadzovať záujmy svojich členov doma aj v zahraničí.

Slovenská poľnohospodárskaa potravinárska komora je neštátna verejnoprávna a samosprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 30/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Jej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.