Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Škody na včelstvách spôsobené medveďom – 2019

Štátna ochrana prírody vyčíslila škody spôsobené medveďom na včelstvách za rok 2019 na sumu 29 383 eur. Je to suma o takmer 6000 eur nižšia, než uvádza Národné lesnícke centrum Zvolen – Ústav lesných zdrojov a informatiky. Ako sme totiž uviedli v Dymáku 7/2020 na strane 3, to škody spôsobené medveďom vyčíslilo na sumu 35 259 eur.

Zaujímalo nás preto, ako si tento rozdiel vysvetliť. Podľa Mariána Hletka zo Štátnej ochrany prírody, ktorý je členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého sú vysvetlenia možné dve. „Zdrojom pre nami udávanú sumu sú podklady od okresných úradov o reálne vyplatených náhradách za škody konkrétnym včelárom. Je možné, že lesníci evidujú aj nejaké iné škody, ktoré im boli nahlásené, ale nikto si náhradu alebo nevymáhal alebo mu nebola z rôznych dôvodom poskytnutá,“ hovorí M. Hletko.

Celkovo podľa štatistiky ochranárov spôsobil za minulý rok medveď hnedý škody na rastlinnej výrobe v sume 56 098 eur.

„Celková výška škôd spôsobených medveďom hnedým na Slovensku v jednotlivých rokoch nemá stúpajúci trend. Škody v niektorých rokoch rastú, v iných klesajú, čo môže byť spôsobené aj kolísaním množstva prirodzenej potravy v jednotlivých rokoch, ako je napríklad semenný rok buka lesného,“ vysvetľuje M. Hletko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny štát zodpovedá za škody spôsobené zákonom chránenými živočíchmi.  V súvislosti so škodami na včelstvách sa vyžaduje, aby vlastník na ochranu svojho majetku aplikoval preventívne opatrenia a minimalizoval tak možnosť vzniku škodovej udalosti (napr. elektrický ohradník). V prípade, že ku škode na majetku (aj napriek snahe vlastníka takejto udalosti zabrániť) dôjde, je povinný škodu nahlásiť do 48 hodín od jej zistenia miestne príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. V prípade vzniku škody na zdraví je lehota na oznámenie stanovená na 60 dní od vzniku škody. Po oznámení škody vykoná pracovník príslušného Okresného úradu na mieste šetrenie, na ktoré je prizývaný aj pracovník ŠOP SR, aby potvrdil, či predmetnú škodu spôsobil určený druh živočícha. Následne si poškodený môže uplatniť nárok na náhradu škody.

Pokiaľ ide o útoky medveďa na človeka, evidujú ochranári tri útoky. Odohrali sa v lokalite Pod Dudášom (Poľana), v Liptovskej Porúbke a v Domaniži.

Viac o medveďoch, ich počtoch, premnožení a ochrane včelstiev pred nimi si prečítate v septembrovom čísle časopisu Dymák, tak ako aj v čísle augustovom, ktoré je už v predajniach.

Michal Petruška

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.