Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Právnik radí: Kde môžem umiestniť včely?

Autor: Radovan Vrška

Legislatívu v oblasti umiestňovania včelstiev neupravuje žiadny špeciálny predpis a musíme tak vychádzať zo zásad občianskeho zákonníka, ako zákona lex generalis. Ten v § 123 priznáva každému vlastníkovi veci túto vec v medziach zákona držať, užívať, požívať jej úžitky a slobodne ňou nakladať. Rovnaké práva okrem práva slobodne vecou nakladať má aj oprávnený držiteľ, napr. nájomca, prípadne ten kto by vec (pozemok) používal so súhlasom vlastníka. V ďalších ustanoveniach sa dočítame, že všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana a že každý vlastník sa má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

Za najdôležitejšie ustanovenia v tejto oblasti sú jednoznačne ustanovenia upravujúce susedské vzťahy. Tieto v § 127 prikazujú každému vlastníkovi veci zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Z uvedeného ustanovenia možno vyvodiť, že musí ísť o „obťažovanie nad mieru primeranú pomerom“ a o „vážny zásah do práva“ a nie akékoľvek obťažovanie, či zásah. Až v tejto miere možno vôbec hovoriť situácii, ktorá by zo strany napr. suseda mohla požívať právnu ochranu v podobe súdom nariadeného opatrenia. Ak by teda išlo o „bežné“, či „obvyklé“ užívanie pozemku, ktoré sú susedia v rámci akejsi všeobecnej tolerancie povinní strpieť, nemožno podľa nášho žiadať súdnu ochranu, resp. táto bude zamietnutá.

Ako a kto určí o akú mieru obťažovania ide?

O to, či ide o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, alebo vážny zásah sa bude posudzovať vždy individuálne k prípadu. Ak by teda vyhrotená situácia napr. medzi susedmi dospela až ku konaniu pred súdom, kde by sa jeden sused domáhal toho, aby sused – včelár odstránil svoje včelstvá z pozemku, mieru obťažovania a vážnosť zásahu by mal podľa nášho názoru vyhodnotiť súdny znalec z tejto oblasti.

Dokončenie článku Michala Černeka z advokátskej kancelárie SOPKO LEGAL nájdete v novembrovom vydaní časopisu Dymák. Tentoraz ho sprevádza vtipná kresba Radovana Vršku.

Rubrika Právnik radí, je našou novou rubrikou, v októbrovom čísle Michal Černek písal o problematike predaju medu z dvora.

Októbrové číslo nájdete v našich predajných miestach, ktorých zoznam je tu, získať predplatné časopisu Dymák môžete podľa inštrukcií tu.

2 thoughts on “Právnik radí: Kde môžem umiestniť včely?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.