Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

J. Bíreš: Cez päť percent vzoriek medu je nekvalitných

O tom, že máme my včelári medu menej ako po minulé roky, sme už písali. Aj v mienkotvorných médiách sa objavili správy o najhoršom roku a o tom, že už pred Vianocami môže byť problém kúpiť si kvalitný slovenský med. O tom, že v supermarketoch bude medu dosť, však tiež nikoho netreba presviedčať. Dokonca bude mať nálepku „slovenský“ a možno zaň kupujúci zaplatí aj menej ako tri eurá za kilogram. Sme otvorená ekonomika a keď kupujúci chce kupovať „med“ za dve eurá, predávajúci mu ho ponúknu. Zaujímalo ma, či je to v poriadku a ako si plní svoje úlohy a poslanie Štátna potravinová a veterinárna správa, ktorá má kvalitu a pôvod produktov na pultoch kontrolovať. O rozhovor som požiadal Jozefa Bíreša, šéfa potravinových inšpektorov, pre časovú zaneprázdnenosť sme sa zhovárali písomne, emailom.

Ako vyzerá kontrola medu na našom trhu? Ako je vlastne kontrolovaný a kým?
Štátna veterinárne a potravinová správa SR (ŠVPS SR) vykonáva prostredníctvom regionálnych veterinárnych a potravinových správ (RVPS) pravidelné úradné kontroly v schválených potravinárskych prevádzkarňach pre zber a balenie medu vo frekvencii 1 x mesačne. Aktuálne je na zozname schválených prevádzkarní 25 subjektov. Okrem plánovaných úradných kontrol vykonávajú RVPS aj cielené kontroly a kontroly na základe podnetov a sťažností. Zároveň vykonávame úradné kontroly aj u registrovaných prvovýrobcoch medu. Kontroly medu, ktorý je uvádzaný na trh, teda kontroly vykonávané v obchodnej sieti vrátane kontrol na trhoviskách a ambulantného predaja, vykonávajú RVPS. Zamerané sú na hygienu predaja, označovanie, vysledovateľnosť a súčasťou kontrol je aj úradný odber vzoriek medu.
Ako sú kontrolovaný malý producenti, prvovýrobcovia, tí čo predávajú „z dvora“? Koľko kontrol bolo na nich zameraných v tomto, či minulom roku?
V roku 2019 bolo zaregistrovaných 5939 prvovýrobcov včelieho medu, celkovo bolo u nich vykonaných 132 kontrol. Nedostatky sme zistili pri jednej kontrole – pri kontrole predaja medu nebola predložená evidencia o včelstvách, množstve vyprodukovaného a predaného medu.
Nie je to málo, či sústreďujete s skôr na väčších producentov?
Kontroly všetkých prvovýrobcov vrátane producentov medu vykonávame v stanovených frekvenciách pri zohľadnení neustále narastajúceho počtu registrovaných prvovýrobcov a počtu zamestnancov jednotlivých RVPS. Väčší producenti podliehajú schváleniu a v týchto schválených prevádzkarňach sú vykonávané kontroly vo frekvencii 1x mesačne.

Ako vyzerá kontrola veľkoproducentov, ktorí dodávajú medy do obchodných reťazcov?
Tieto kontroly vykonávame podľa viacročného plánu. V princípe ich tiež robíme vo frekvencii 1 x mesačne. Okrem plánovaných úradných kontrol sú vykonávané v daných prevádzkarňach aj cielené kontroly a kontroly na základe podnetov a sťažností.

Kontrolujete aj predavačov ponúkajúcich med pri cestách?

Nie, pretože podľa súčasných zákonov je ambulantný predaj pri cestách zakázaný. Toto je problematika mimo náš odbor.

Na čo sa kontrolór zameriava, čo vlastne kontroluje? Dá sa v mede skontrolovať prítomnosť glukózových sirupov, škrobových náhražok či akýchkoľvek cudzích prvkov, ktoré by v mede byť nemali?

Vo vzorkách medu je možné stanoviť rezíduá rôznych veterinárnych liekov, napríklad antibiotík ako tylozín, linkomycín či streptomycín alebo rôzne sulfonamidy, tetracyklíny či kyselinu oxolínovú a podobne. V Bratislavskom laboratóriu dokážeme zistiť aj prítomnosť liečiva nitroimidazol. Ďalej určujeme zloženie cukrov – sacharózy, glukózy, fruktózy a ak je med označený ako „zmes medov EÚ a mimo EÚ“ zisťujeme hydroxymetylfurfural, ktorý vzniká v mede pri jeho zahrievaní. Ak je zistené množstvo HMF viac ako 40 mg/kg vzorka sa vyhodnotí ako nevyhovujúca. Meriame tiež vodivosť, kyslosť a diastázu medu. V prípade podozrivého nálezu uskutočňujeme izotopovú analýzu v zahraničí, v nemeckých Brémach, ktorú pre nás zabezpečuje NRL pre med – VPÚ Dolný Kubín). Rovnako vieme v prípade podozrení z falšovania vykonať kontrolu aktivity cudzích enzýmov.

V prípade odberu úradných vzoriek medu a ich zaslaní na laboratórne analýzy je vždy uvedené, že v prípade podozrenia je možné vykonať aj tieto doplňujúce analýzy, ktoré zabezpečuje NRL pre med – VPÚ Dolný Kubín a oni disponujú aj údajom o počte týchto vykonaných analýz. ŠVPS SR sú následne zasielané výsledky laboratórnych analýz, ale iba v prípade nevyhovujúcich nálezov. V roku 2019 takéto nevyhovujúce analýzy neboli.

Funguje spolupráca vašich kontrolórov s colným úradom? Viete overiť tvrdenie producenta, že z Ukrajiny či Číny doviezol povedzme 2000 ton medu a nie 20 000? Dá sa to skontrolovať?
Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má povinnosť nahlásiť všetky zásielky produktov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z iných členských štátov a tretích krajín do portálu ŠVPS SR „Zásielky“. RVPS vykonávajú kontrolu týchto zásielok v miestach určenia.

V roku 2019 sme zaregistrovali spolu 79 zásielok, z toho cez Vyšné Nemecké bolo dovezených 46 zásielok. Najviac medu bolo dovezeného z Ukrajiny (791 965 kg), Moldavska (660 098

Kg) a Číny (101 500kg) spolu išlo o viac ako 1 648 622 kg medu. Žiadna zásielka nebola vrátená. V Roku 2020 evidujeme zatiaľ 34 zásielok, z toho cez Vyšné Nemecké ich bolo dovezených 27. Celkovo zatiaľ ide o 678 219 kg medu, najviac z Ukrajiny (525 850 kg) a Moldavska (106 370 kg).

Koľko porušení predpisov, zákonov vaši inšpektori zistili v tomto, a koľko v minulom roku?
V roku 2019 v termíne od 06.02.2019 do 31.12.2019 ŠVPS SR vyhlásila cielenú kontrolu medu. Jej predmetom bol odber vzoriek medu a tie boli podrobené laboratórnemu vyšetreniu – označenie, fyz. – chem. znaky: zloženie – sacharóza, glukóza, fruktóza, hydroxymetylfurfural, enzýmová aktivita cudzích enzýmov, E150d amoniakový sulfitový kulér (v prípade tmavo sfarbených medov). V prípade potreby sú laboratórne vyšetrenia rozšírené o ukazovateľ: izotopová analýza. Okrem odberu vzoriek bola predmetom cielenej kontroly aj kontrola vysledovateľnosti pôvodu. Celkovo bolo prekontrolovaných 47 právnych subjektov, 115 prevádzok, bolo vykonaných 140 úradných kontrol, nedostatky boli zistené pri 2 kontrolách (1,43%). V rámci kontrol bolo odobratých 87 úradných vzoriek, ktoré boli podrobené laboratórnym vyšetreniam – označenie, zloženie – sacharóza, glukóza, fruktóza, hydrofymetylfurfural (HMF), enzýmová aktivita cudzích enzýmov β – fruktofuranozidáza a β/γ amyláza, E 150d amoniakový sulfitový kulér, z uvedeného počtu odobratých vzoriek 6 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (7,14%). K 06.12.2019 bolo v rámci tejto cielenej kontroly spolu odobratých a vyšetrených 82 vzoriek medu, 6 vzoriek nevyhovelo požiadavkám planej legislatívy, konkrétne v 3 vzorkách boli prekročené požiadavky na množstvo hydroxymetylfurfuralu a zároveň jedna z uvedených vzoriek nevyhovela požiadavkám na označovanie, v 1 vzorke bolo zistené prekročenie stanoveného limitu pre sacharózu, v 1 vzorke bolo zistené porušenie v znaku merná vodivosť a v jednom prípade nevyhovela vzorke medu – aktivita cudzieho enzýmu beta-fruktofuranozidáza.
V roku 2019 bolo celkovo odobratých 210 vzoriek medu (vrátane vzoriek medu odobratých v rámci cielenej kontroly uvedenej vyššie), 11 vzoriek (5,24%) bolo nevyhovujúcich. Hlavnou príčinou nevyhovujúcich vzoriek bolo nedodržanie požiadaviek na zloženie (nevyhovelo 10 vzoriek, čo je 6,1 % z počtu vzoriek odobratých na zloženie). V piatich vzorkách boli prekročené požiadavky na množstvo hydroxymetylfurfuralu. V dvoch vzorkách bolo zistené prekročenie stanoveného limitu pre sacharózu. Dve vzorky nevyhoveli v ukazovateli merná vodivosť. V jednej vzorke bola zistená aktivita cudzieho enzýmu beta- fruktofuranozidáza. Jedna vzorka nevyhovela požiadavkám na označovanie (1,28 % zo vzoriek odobratých na označovanie) – na spotrebiteľskom balení medu boli uvedené dva názvy výrobku – „Med kvetový“, „Med lesný“.

Čo odhalili kontroly v roku 2020?
V roku 2020 v termíne od 15.05.2020 do 31.05.2020 ŠVPS SR vyhlásila cielenú kontrolu medu a v rámci nej bolo celkovo odobratých 9 vzoriek, 2 vzorky boli nevyhovujúce, v jednej vzorke bola aktivita cudzej amylázy mimo prirodzene sa vyskytujúci rozsah, v druhej vzorke bol laboratórnou analýzou stanovený hydroxymetylfurfural nad stanovený limit. Taktiež bola v roku 2020 v termíne od 20.5.2020 do 31.12.2020 vyhlásená cielená kontrola medu. Tá sa vykonáva v miestach určenia (skladoch) alebo v prevádzkarňach pre zber a balenie medu, kde predmetom kontroly nie sú finálne výrobky, ale surovina pôvodom z iných členských štátov a tretích krajín. Cielená kontrola sa vykonáva aj v maloobchodnej sieti, ale iba v prípade, že uvedené maloobchodné siete sú miestom určenia uvedených živočíšnych produktov. Celkovo bolo k dnešnému dňu odobratých 12 vzoriek medu, ktoré boli podrobené laboratórnym vyšetreniam – označenie, zloženie – sacharóza, glukóza, fruktóza, hydrofymetylfurfural (HMF), enzýmová aktivita cudzích enzýmov β – fruktofuranozidáza a β/γ amyláza, E 150d amoniakový sulfitový kulér, všetky boli vyhovujúce. Celkovo bolo v roku 2020 k dnešnému dňu odobratých 95 vzoriek medu (vrátane vzoriek odobratých v rámci vyššie uvedených cielených kontrol), 4 vzorky boli nevyhovujúce, dve vzorky nevyhoveli v znaku merná vodivosť a zvyšné dve vzorky boli odobraté v rámci cielenej kontroly uvedenej vyššie.

Aké ste udelili pokuty? Hrozia za to vôbec nejaké?
V prípade nevyhovujúcich vzoriek sú voči prevádzkovateľom potravinárskych podnikov začaté správne konania, v ktorých sú im uložené pokuty. V roku 2019 rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch bolo najviac nevyhovujúcich vzoriek medu z dôvodu prekročenia požiadavky na množstvo hydroxymetylfurfuralu, v tomto prípade kontrolór uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur.

Medzi včelármi dlhodobo rastie nespokojnosť, že sa v reťazcoch predáva ako „slovenský med“ med, ktorý aj vzhľadom na jeho množstvo jednoducho nemôže byť slovenský. Hnevajú sa neprávom?

Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 41/2012 Z.z. o mede, na etikete musí byť uvedená krajina pôvodu. Ak má med pôvod vo viac ako jednom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, názov krajín pôvodu možno nahradiť označením: a) „Zmes medov z EÚ“, b) „Zmes medov mimo EÚ“ alebo c) „Zmes medov z EÚ a mimo EÚ“. Ak je následne tento med dodaný a spracovaný v schválenej potravinárskej prevádzkarne pre zber a balenie medu, na etikete musí byť uvedené aj schvaľovacie číslo danej prevádzkarne.

Dá sa nejakým rozborom zistiť, že slovenský med nie je slovenský pokiaľ ide o jeho pôvod?
Prístrojové vybavenie laboratórií to zatiaľ neumožňuje. ŠVPS SR dlhodobo požaduje prístrojové vybavenie na určenie autenticity potravín vrátane medu.

Môže byť takýto med aj kvalitatívne horší?
Všetky medy, ktoré sú uvádzané na trh v SR musia spĺňať požiadavky súčasne platnej legislatívy.

Med je po mlieku a olivovom oleji treťou najfalšovanejšou potravinou. Akými spôsobmi sa falšuje?
Spôsoby falšovania medu v súčasnej dobe sú viac rafinované ako v minulosti, najčastejším spôsobom je narieďovanie medu lacnejšími sirupmi, v prípade jednodruhových medov – zámena – botanický pôvod, geografický pôvod (fakticky so 100% istotou nie je možné dokázať – izotopové analýzy – PCA) a prifarbovanie medu za účelom oklamania spotrebiteľa, že sa jedná o lesný med (E150d). Vo všeobecnosti falšovanie medu nepredstavuje zdravotné riziko pre konzumenta.

Ktoré spôsoby falšovania a nekalých praktík ste spozorovali, zachytili na Slovensku?
V  roku 2019 bolo odobratých 210 vzoriek medu; 11 vzoriek (5,24 %) bolo nevyhovujúcich. Oproti roku 2018 ide o zhoršenie o 1,1 %. Hlavnou príčinou nevyhovujúcich vzoriek (tak ako v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018) bolo nedodržanie požiadaviek na zloženie (nevyhovelo 10 vzoriek, čo je 6,1 % z počtu vzoriek odobratých na zloženie). V piatich vzorkách boli prekročené požiadavky na množstvo hydroxymetylfurfuralu. V dvoch vzorkách bolo zistené prekročenie stanoveného limitu pre sacharózu. Dve vzorky nevyhoveli v ukazovateli merná vodivosť. V jednej vzorke bola zistená aktivita cudzieho enzýmu beta- fruktofuranozidáza. Jedna vzorka nevyhovela požiadavkám na označovanie (1,28 % zo vzoriek odobratých na označovanie) – na spotrebiteľskom balení medu boli uvedené dva názvy výrobku – „Med kvetový“, „Med lesný“. V roku 2019, rovnako ako aj v roku 2018, sa v žiadnej vzorke medu nezistila prítomnosť rezíduí veterinárnych liekov.

Michal Petruška

 

1 thought on “J. Bíreš: Cez päť percent vzoriek medu je nekvalitných

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.