Dúfajme, že nebude. Nápad zaradiť včelu medonosnú medzi chránené druhy podľa zákona o ochrane prírody je, žiaľ, nezmyslom. Zákon o ochrane prírody pri druhovej ochrane obsahuje ustanovenia pre ochranu druhov, ktoré žijú vo voľnej prírode. Druhovou ochranou sa dosahuje cieľ zachovania životaschopných populácii druhov v ich prirodzenom prostredí a nie v hospodárskych chovoch.

Včely neohrozuje nadmerný lov, rušenie počas reprodukčného obdobia, alebo ničenie ich špecifického biotopu. Včely ničia choroby s klieštikom na čele a to aj vďaka čoraz teplejším rokom v dôsledku klimatických zmien vyvolaných globálnym otepľovaním. Vďaka nim sa skracuje vo včelstvách bezplodové obdobie čo umožňuje klieštikovi dosiahnuť už pred koncom včelárskej sezóny veľkosť populácie, ktorá nezvratne včelstvo poškodí. Ďalej sú to niektoré druhy pesticídov a ich vzájomné kombinácie, nesprávne chovateľské zásahy včelárov, výpadky znášky, najmä peľovej a pod, však to každý poznáte.

So žiadnym z týchto problémov nám zaradenie včely medonosnej medzi chránené druhy živočích nepomôže.

Vlastne možno áno, podľa §35, odseku 1 písm. e) je chráneného živočícha zakázané držať, chovať v ľudskej opatere, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu. Niektorým včelárom totiž včely do rúk nepatria… Dúfam, že autori petície majú problematiku naštudovanú a ak sa im podarí vyzbierať dostatok podpisov, tak nám na rokovaní s Ministerstvom životného prostredia neurobia hanbu svojou neodbornosťou.

 

To, čo chýba, nie je zaradenie včely medzi chránené druhy, ale samostatný včelársky zákon, po vzore poľovného zákona alebo rybárskeho zákona. Ten treba ale pripraviť s odborníkmi a až potom preň hľadať širokú podporu.

Autor: Tomáš Blaškovič

Autor fotky: Vojtech Pšenka